KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 SMK ST. JOHN TUARAN 2012

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
GEOGRAFI TINGKATAN 2
SMK ST. JOHN TUARAN
2012

TAJUK : PETEMPATAN DI KAWASAN KAJIAN

Kajian tersebut mesti merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Konsep petempatan
 • Faktor-faktor mempengaruhi petempatan di kawasan kajian
 • Pola petempatan di kawasan kajian
 • Masalah petempatan
 • Langkah-langkah mengatasi masalah petempatan
 • Jadual data kajian
 • Grafik

Nota : Penerapan nilai patriotisme dalam dapatan kajian

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN : 10 OGOS 2012

Bil
Aspek
Kriteria Penskoran
Markah Penskoran
1.
Tajuk
 Petempatan di kawasan kajian
Menulis tajuk lengkap dengan menyatakan lokasi secara jelas
1
2.
Senarai kandungan
 • Perkara
 • Halaman
Menyatakan 6 atau lebih isi kandungan berserta halaman
1
3.
Penghargaan
 • Pengetua / guru
 • Ibubapa / penjaga
 • Rakan-rakan
 • Pihak luar / responden
Menyatakan penghargaan kepada 3 pihak atau lebih
2
4.
Pendahuluan
 • Menamakan kawasan kajian
 • Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian
 • Tempoh masa kajian
Menamakan kawasan kajian

Menyatakan sebab-sebab pemilihan kawasan kajian dan tempoh masa kajian
2
5.
Objeltif kajian
 • Konsep petempatan
 • Faktor-faktor mempengaruhi petempatan di kawasan kajian
 • Pola petempatan di kawasan kajian
 • Masalah petempatan
 • Langkah-langkah mengatasi masalah petempatan
 •  
Menyatakan 6 objektif kajian atau lebih serta penerapan nilai patriotisme
2
6.
Kawasan kajian
-          Latar belakang kawasan kajian
-          Perletakan kawasan kajian
-          Lokasi kawasan kajian
-          Jarak dari bandar / pekan terdekat
 • Latar belakang kawasan kajian
 • Perletakan kawasan kajian
 • Jarak dari Bandar / pekan terdekat
2
 • Melampirkan satu peta daerah
 • Melukis peta lakar kawasan kajian
6
7.
Kaedah kajian
 • Pemerhatian
 • Temu bual
 • Soal selidik
 • Rujukan
Menghuraikan 2 kaedah atau lebih
2
8.
Dapatan kajian
a.  Konsep petempatan
 • Menerangkan konsep petempatan dengan betul
2

Faktor-faktor mempengaruhi petempatan di kawasan kajian
 • Pertanian
 • Pengangkutan
 • Perniagaan
 • Kemudahan asas
 • Governan
Menghuraikan 3 faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan kajian
6

Pola petempatan di kawasan kajian
·         Berselerak
·         Berjajar
·         Berkelompok
·         Berpusat
Menyata dan menghuraikan pola petempatan di kawasan kajian
3

d.  Masalah petempatan
·         Sampah sarap
·         Pengangguran
·         Tempat tinggal
·         Kekurangan kemudahan asas
·         Masalah sosial
Menyenaraikan dan menghuraikan 3 masalah petempatan di kawasan kajian
6

e.Langkah-langkah penyelesaian
Menyenaraikan dan menghuraikan 3 langkah penyelesaian masalah petempatan serta penerapan nilai patriotisme
6

 • Jadual data kajian


 • Grafik

-          graf
-          carta pai
-          rajah aliran
-          peta minda
Membina jadaul data kajian lengkap dengan tajuk, sumber, data

Mempersembahkan data kawasan kajian dengan jelas, tepat dan lengkap dalam 2 bentuk grafik secara berasingan
2
9
Rumusan
Rumusan dikaitkan dengan objektif kajian serta penerapan nilai patriotisme
2
10
Lampiran
-          surat pengenalan diri murid
-          surat kebenaran membuat kajian
-          surat makluman kepada ibu bapa / penjaga
-          surat penghargaan
-          borang temu bual
-          borang soal selidik
3 lampiran atau lebih disertakan
2
11
Rujukan
-          Buku teks
-          Atlas
-          Buku rujukan ilmiah
-          Internet
-          Artikel
-          Orang sumber
-          Media elektronik
3 rujukan atau lebih dengan format penulisan yang betul
2
12
Penilaian umum
Susunan mengikut format, kemas dan teliti
1

Jumlah

50


No comments:

Post a Comment